logo AVFS financieel interim management   AD VALOREM FINANCIAL SERVICES ALGEMENE VOORWAARDEN


***gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer B.01009***

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 AVFS: Ad Valorem financial services.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten.

1.3 Overeenkomst: de Overeenkomst tot financiële dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen AVFS en een Opdrachtgever waarop AVFS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met AVFS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AVFS en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door AVFS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 8 dagen, tenzij anders aangegeven. AVFS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 8 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is AVFS daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AVFS anders aangeeft.

5. Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door AVFS wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan AVFS, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van het honorarium aan AVFS de inhoud van dit document en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. AVFS zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AVFS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan AVFS worden verstrekt.

3. AVFS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat AVFS is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AVFS kenbaar behoorde te zijn.

4. Indien door AVFS of door AVFS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Opdrachtgever vrijwaart AVFS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AVFS zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal AVFS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De Overeenkomst tussen AVFS en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever AVFS derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium en vergoedingen

1. Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een honorarium overeen.

2. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van AVFS worden kilometervergoedingen in rekening gebracht. Wanneer de reis- en wachttijd een half uur te boven gaat, geldt tevens een reis- en wachttijd vergoeding. Deze reis- en wachttijd vergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurtarief.

3. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van AVFS, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

4. Het honorarium is en eventuele vergoedingen zijn exclusief BTW en wordt wekelijks in rekening gebracht.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door AVFS aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan AVFS verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan AVFS verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreken is maandelijks een rente, met een percentage ter hoogte van de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

3. AVFS heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaats gevonden, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan AVFS. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AVFS in staat is adequaat te reageren.

2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal AVFS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

1. AVFS en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2. AVFS heeft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst en/of aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van de Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van AVFS op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien AVFS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien AVFS aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van AVFS te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AVFS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan AVFS toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. AVFS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AVFS of haar ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AVFS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AVFS niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 14 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op alle door AVFS met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Leiden.